اقتراح:
دلیل اصلی برای بودن توی این بازی اینکه برای جامعه مفید باشی